Regulamin

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady funkcjonowania serwisu Usługodawcy, dokonywanie zamówień produktów, sposób zawierania umów, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.

Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, także za pośrednictwem Internetu pod adresem www.ibrpolska.pl/ ,  a także doręczany każdemu Klientowi na trwałym nośniku, jako załącznik do wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;
 3. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);
 4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

DEFINICJE

Formularz zamówienia – Usługa umożliwiająca składanie Zamówień w Serwisie przez Klientów którzy założyli Konto w Serwisie, w szczególności poprzez dodawanie Produktów bądź Treści cyfrowych do elektronicznego koszyka oraz określanie warunków Umowy sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

Konto – Usługa umożliwiająca pełny dostęp do funkcjonalności Serwisu, w tym składania Zamówień, dodawania oceń i komentarzy dotyczących Produktów lub Treści cyfrowych

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą Umowę sprzedaży bądź Umowę o dostarczenie treści cyfrowych albo która jest zainteresowana świadczeniami Usługodawcy lub zawarciem z nim Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, odwiedzająca Serwis

Newsletter – Usługa polegająca na przesyłaniu Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, cyklicznych informacji o Produktach lub Treściach cyfrowych, nowościach, promocjach oraz wydarzeniach i działalności Usługodawcy, w tym także Informacji handlowych

Polityka prywatności – dokument z dnia 15.01.2020 r. obejmujący zasady przetwarzania danych osobowych Klientów, zakres świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z plików „Cookies” przez Usługodawcę stanowiący uzupełnienie Regulaminu w zakresie działania Serwisu i Usług świadczonych w ramach Serwisu

Produkt – towar w szczególności książki lub inne publikacje udostępniane na nośnikach materialnych dostępne w Serwisie, będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Usługodawcą

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu z dnia 15.01.2020 r.

Serwis – Serwis internetowy Usługodawcy za pośrednictwem, którego świadczone są Usługi drogą elektroniczną i zawierane Umowy sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, dostępny pod adresem www.ibrpolska.pl/

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej

Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę

Usługodawca – Fundacja Instytut Biznesu Rodzinnego z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, NIP: 783-17-00-583

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą między Klientem korzystającym ze Serwisu, a Usługodawcą

Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa dotycząca dostarczenia Treści cyfrowych nie zapisanych na trwałym nośniku zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, której przedmiotem jest udostępnienie odpłatnych Treści cyfrowych  

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą, a Klientem za pośrednictwem Serwisu

Załóż konto – Usługa umożliwiająca uzyskanie dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu poprzez założenie Konta Klienta w Serwisie

Zamówienie – złożona za pośrednictwem Serwisu oferta, wyrażająca chęć zawarcia Umowy sprzedaży określonych Produktów bądź chęć zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Regulamin, skierowany jest zarówno do Klientów, będących konsumentami w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny, jak i do Klientów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców lub będących przedsiębiorcami w rozumienia Kodeksu cywilnego. Wyjątek stanowi §11, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących konsumentami.

2.   Serwis działający pod adresem www.ibrpolska.pl/ jest prowadzony przez Usługodawcę.

3.   Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@ibrpolska.pl telefonicznie pod numerem 613071427 oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

4.   Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie wiążące.

5.   Informacje o Produktach bądź odpłatnych Treściach cyfrowych zamieszczane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

 • Szczegółowe kwestie związane ze Świadczeniem usług drogą elektroniczną, funkcjonalnościami dostępnymi w Serwisie, danymi osobowymi oraz wykorzystywaniem plików cookies, zostały opisane w Polityce prywatności Serwisu.

§2

WARUNKI I SPOSOBY ZAKŁADANIA KONTA ORAZ SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SERWISIE

 1. Składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu jest możliwe 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Składanie Zamówień odbywa się przy użyciu Formularza zamówień dostępnego w Serwisie, po uprzednim założeniu Konta w Serwisie.
 3. Założenie Konta w Serwisie odbywa się po uprzednim zarejestrowaniu, za pomocą Usługi „Załóż konto”, podaniu danych osobowych niezbędnych do założenia Konta oraz otrzymaniu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenia założenia Konta i kliknięciu w link aktywacyjny. Klient może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta loginu oraz hasła do konta osobom trzecim.
 4. Złożenie Zamówienia przy użyciu Formularza zamówienia możliwe jest tylko dla Klientów posiadających Konto w Serwisie i dokonuje się poprzez:
 5. wybór Produktów bądź Treści cyfrowych i umieszczenie ich w elektronicznym koszyku;
 6. podanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych i ich prawidłowej realizacji;
 7. wskazaniem adresu dostawy;
 8. wyboru sposobu płatności za Produkt bądź Treść cyfrową spośród dostępnych w Serwisie;
 9. wyboru sposobu dostawy Produktu będącego towarem, spośród dostępnego w Serwisie oraz opcjonalnie wskazanie adresu, na jaki ma zostać wystawiona faktura;
 10. akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
 11. akceptację pola wyrażającego zgodę Klienta na rozpoczęcie wykonywania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych przed upływem okresu na odstąpienie od tej umowy i zgody na utratę w związku z tym prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w przypadku Klienta, który składa Zamówienie obejmujące Treść cyfrową, której świadczenie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienie od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
 12. kliknięcie w pole „Zamawiam i płacę”.
 13. Klient, do momentu dokonania czynności o której mowa w §2 ust. 4 pkt 8) ma możliwość modyfikacji Zamówienia, a także jego całkowitego anulowania, za pośrednictwem Serwisu.
 14. Przekazanie informacji co do możliwych sposobów płatności za Produkt bądź Treść cyfrową, a także sposobów dostawy Produktów o których oraz wskazanie czy towary dostarczane są w postaci fizycznej czy w postaci Treści cyfrowej niezapisanej na trwałym nośniku, następuje najpóźniej z chwilą rozpoczęcia składania Zamówienia przez Klienta.
 15. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca potwierdzi treść złożonego Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail, w której wyszczególni wszystkie istotne elementy oraz specyfikację Zamówienia i oświadczy, iż przyjmuje Zamówienie do realizacji. Dodatkowo Usługodawca w treści wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcia Zamówienia, dołączy do niej w formie załącznika Regulamin oraz informację o której mowa w §2 ust. 4 pkt 7). Wraz z momentem potwierdzenia przez Usługodawcę złożonego Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Umowa sprzedaży bądź Umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierane są na czas określony, do momentu realizacji świadczeń w nich przewidzianych przez obie strony.
 16. W przypadku braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji, z powodu wyczerpania zapasu Produktów, Usługodawca, poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia wysyłając mu stosowną wiadomość e-mail.
 17. W przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek opłat, przed zaistnieniem okoliczności o których mowa w §2 ust. 8, Usługodawca zwróci Klientowi całość wpłaconych przez niego środków pieniężnych w terminie 7 dni. Jednak w przypadku, gdy przed dokonaniem zwrotu środków wpłaconych na poczet Zamówienia przez Usługodawcę, poweźmie on informacje o dostępności Produktu może on, za zgodą Klienta, zatrzymać wpłacone środki i zaliczyć je jako płatności za Produkt.
 18. W przypadku braku zapłaty przez Klienta za przyjęte do realizacji Zamówienie, w terminie wskazanym w §3 ust. 8, Zamówienie ulega anulowaniu, o czym Usługodawca informuje Klienta wysyłając stosowną informację e-mail.
 19. Najpóźniej do chwili wyrażenia woli związania się przez Klienta będącego konsumentem Umową sprzedaży bądź Umową o dostarczenie treści cyfrowych z Usługodawcą tj. do momentu złożenia Zamówienia, Klient będący konsumentem jest informowany za pośrednictwem wiadomości uwidocznionych w Serwisie podczas korzystania z Formularza Zamówienia lub dostępnych w Regulaminie, o obowiązkach Usługodawcy względem tego Klienta, zawartych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 20. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa  w §2 ust. 7 wraz z Regulaminem oraz zamieszczenie tej wiadomości w systemie poczty elektronicznej Usługodawcy.

§3

CENY PRODUKTÓW ORAZ TREŚCI CYFROWYCH, SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Produktów oraz Treści cyfrowych zamieszczone w Serwisie:
 2. są podawane w walucie polskiej;
 3. zawierają w sobie podatki od towarów i usług oraz wszelkie cła, jeżeli są nimi objęte;
 4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów ich dostawy – dotyczy to tylko Produktów.
 5. Usługodawca ma prawo do organizowania akcji promocyjnych bądź wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunki akcji promocyjnych bądź wyprzedaży będą każdorazowo określane w oddzielnym regulaminie udostępnianym na stronie internetowej Serwisu.
 6. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Produktów, bądź Treści cyfrowych w każdym czasie.
 7. Uprawnienia Usługodawcy, o których mowa w §3 ust. 2 i 3 nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa w tych ustępach.
 8. Do całkowitej opłaty za Produkt dolicza się także opłaty za jego dostawę.
 9. Usługodawca udostępnia Klientom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych:
 10. płatność elektroniczną bez użycia karty płatniczej bądź z wykorzystaniem karty płatniczej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych: Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub spółek wobec których Dotpay sp. z o.o. jest spółką dominującą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz spółek, które w rozumieniu tej ustawy są podmiotami powiązanymi z Dotpay sp. z o.o.;
 11. przelew bankowy przy użyciu bankowości elektronicznej Klienta.
 12. Klient dokonuje wyboru płatności podczas wypełniania Formularza zamówienia.
 13. Płatność za Produkt bądź Treść cyfrową objęte Umową sprzedaży bądź Umową o dostarczenie treści cyfrowych, powinna zostać dokonana niezwłocznie wraz ze składanym Zamówieniem bądź nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, tj. od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę. Dokonanie płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, jeszcze przed zawarciem Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, zaliczane jest na poczet tych umów.

§4

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – DOSTAWA TOWARU ORAZ TREŚCI CYFROWYCH

 1. Usługodawca przystępuje do realizacji Zamówienia Produktu bądź Treści cyfrowych, niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek Usługodawcy bądź otrzymania informacji od operatora płatności elektronicznych o wpłynięciu wymaganych środków, nie później jednak niż w terminie 30 dni.
 2. Udostępnianie Treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku, następuje poprzez udostępnienie ich Klientowi za pośrednictwem Serwisu w tym poprzez możliwość przekierowanie na stronę podmiotu trzeciego w celu przeglądania Treści cyfrowych w formie PDF.
 3. Dostawa dotyczy tylko Produktów.
 4. Dostawa jest odpłatna. Koszt dostawy wskazywany jest Klientowi w trakcie wypełniania Formularza zamówienia.
 5. Dostawa odbywa się tylko na obszarze Unii Europejskiej, w dni robocze za pośrednictwem operatora przesyłek kurierskich.
 6. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód dokonania transakcji.
 7. Termin wysyłki Produktu wynosi 7 dni roboczych od daty wpłynięcia środków na rachunek Usługodawcy bądź otrzymania informacji od operatora płatności elektronicznych o wpłynięciu wymaganych środków.
 8. Usługodawca może odmówić realizacji Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych wobec Klienta, który nie uiścił płatności w wymaganym terminie lub którego płatność nie została potwierdzona przez operatora płatności elektronicznych. W przypadku uiszczenia opłaty lub dotarcia środków po terminie, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty Klientowi, chyba że Usługodawca potwierdzi i uzgodni w porozumieniu z Klientem możliwość realizacji Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, pomimo dotarcia płatności po terminie. Potwierdzenie powinno mieć formę pisemną lub elektroniczną.

§5

REKLAMACJE, ZWROTY ZWIĄZANE Z UMOWĄ SPRZEDAŻY LUB UMOWĄ O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH ORAZ POZASĄDOWE MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za sprzedaż Produktów oraz Treści cyfrowych w zakresie rękojmi określonej przez przepisy prawa w stosunku do Klientów będących konsumentami.
 2. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bądź Treść cyfrową, bez wad.
 3. Klient może składać reklamacje dotyczące nabytych Produktów bądź Treści cyfrowych w terminach przewidzianych przez przepisy prawa na adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@ibrpolska.pl, korespondencyjnie na adres: Fundacja Instytut Biznesu Rodzinnego z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, NIP: 783-17-00-583 lub poprzez formularz reklamacyjny dołączony do wiadomości elektronicznej o której mowa w §2 ust. 7.
 4. Usługodawca w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania reklamacji zaleca, aby składane reklamacje zawierały co najmniej następujące dane:
 5. oznaczenie Klienta (imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorstwa oraz adres poczty elektronicznej);
 6. przedmiot reklamacji;
 7. okoliczności uzasadniające reklamację.
 8. Wymogi podane w §5 ust. 4 mają jedynie charakter zalecający. Złożenie reklamacji bez zachowania tych wymogów nie wypływa na skuteczność złożonej reklamacji.
 9. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Brak ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, oznacza uwzględnienie reklamacji przez Usługodawcę.
 10. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Klientowi na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjnej podany w reklamacji.
 11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć Produkt, na adres: Fundacja Instytut Biznesu Rodzinnego z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, NIP: 783-17-00-583. Koszt dostarczenia towaru do Usługodawcy przez Klienta są zwracane przez Usługodawcę.
 12. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Usługodawcę do zwrotu wpłaconych kwot przez Klienta, Usługodawca dokona zwrotu niezwłocznie.
 13. Zwrot następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego Klient dokonał płatności.
 14. Produkty dostępne w Serwisie są oryginalne i nowe.
 15. Klient będący konsumentem, ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Usługodawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Klient będący konsumentem, może także korzystać z pomocy powiatowych rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów a także może skorzystać z internetowej platformy rozwiązywania sporów w ramach Unii Europejskiej dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Do zachowania wskazanego w zdaniu pierwszym terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w formie pisemnej na adres: Fundacja Instytut Biznesu Rodzinnego z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, NIP: 783-17-00-583 lub w formie elektronicznej na adres: ksiegarnia@ibrpolska.pl.
 2. W przypadku chęci zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, których termin rozpoczęcia ma być krótszy aniżeli 14 dni, Klient w trakcie wypełniania Formularza zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonywania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych przed upływem okresu odstąpienia od tej umowy i tym samym wyraża zgodę na utratę w związku z tym prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Klient będący konsumentem może wykonać prawo odstąpienia od umowy o którym mowa w niniejszym paragrafie z wykorzystaniem formularza, dołączonego do wiadomości elektronicznej o której mowa w §2 ust. 7.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Usługodawca jest zobowiązany do przesłania Klientowi będącemu konsumentem wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży Produktów, od momentu objęcia w posiadanie towaru przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 6. W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem, umowę tą uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta będącego konsumentem.
 9. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania.
 10. Klient będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od Umowy sprzedaży zwrócić Usługodawcy Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić na adres: Fundacja Instytut Biznesu Rodzinnego z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, NIP: 783-17-00-583.
 11. Klient będący konsumentem, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.
 12. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w stosunku do umów dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Serwis jako całość oraz platforma chronione są prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, artykułów i zdjęć) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim od których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z utworów. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 3. W ramach świadczenia Usług są lub mogą być udostępniane treści nienależące do Usługodawcy. Wyłączną odpowiedzialność za te materiały ponosi podmiot, który je udostępnił. Usługodawca nie monitoruje materiałów ani treści umieszczanych przez Klientów w Serwisie, pod kątem zgodności z prawem oraz niniejszym Regulaminem. Dotyczy to w głównej mierze komentarzy zamieszczanych przez Klientów.
 4. Korzystanie z Usług nie przenosi na Klienta żadnych praw własności intelektualnej. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa lub uzyskaniem zgody odpowiedniego podmiotu.

§8

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy paragraf oraz postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie w relacjach pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem.
 2. Usługodawca może odstąpić od Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawartej z Klientem niebędącym konsumentem, bez ponoszenia żadnych kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W przypadku wpłaconych kwot przez Klienta niebędącego konsumentem, Usługodawca dokonuje zwrotów na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami Usługodawca może uzależnić zawarcie lub wykonanie Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych od wpłacenia przez Klienta niebędącego konsumentem odpowiedniej przedpłaty na poczet jej wykonania.
 4. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu przewoźnikowi, na Klienta niebędącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia tego Produktu. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe po przyjęciu go do przewozu, aż do wydania Klientowi niebędącego konsumentem oraz za opóźnienia w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta niebędącego konsumentem za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący konsumentem ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca wyłącza wobec Klienta niebędącego konsumentem swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt oraz za dostarczane Treści cyfrowe.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę wobec Klienta niebędącego konsumentem w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez przesłanie pocztą elektroniczną stosownego oświadczenia.
 8. Usługodawca ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonanie Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych względem Klienta niebędącego konsumentem do sytuacji, w której niewykonanie bądź nienależyte wykonanie takiej umowy było wynikiem winy umyślnej Usługodawcy. Odpowiedzialność przewidziana niniejszym paragrafem ograniczona jest do szkody w postaci rzeczywistej straty.
 9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji Umowy, Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

§9

FUNKCJONALNOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH

 1. Treści cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę na podstawie Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są objęte prawami autorskimi Usługodawcy bądź osób trzecich, od których Usługodawca uzyskał zgodę na ich wykorzystywanie. Zastosowanie do tych Treści cyfrowych mają postanowienia §7 Regulaminu. Klient, który uzyskał dostęp do Treści cyfrowych, może z nich korzystać w zakresie realizacji Umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa. Klient nie jest uprawniony, w szczególności do korzystania ani udostępniania Treści cyfrowych innym podmiotom, w sposób który przekraczałby zasady dozwolonego użytku utworów prawnoautorskich, w szczególności do: rozpowszechniania Treści cyfrowych lub wprowadzania ich do obrotu, ingerowania w ich zawartość, powielania, kopiowania lub dystrybucji, komercyjnego wykorzystywania Treści cyfrowych. 
 2. Treści cyfrowe są dostarczane Klientowi w języku polskim.
 3. Dostęp do Treści cyfrowych stanowiących przedmiot Umowy o dostarczenie treści cyfrowych wymaga spełnienia przez Klienta, co najmniej następujących warunków technicznych:
 4. korzystania z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (smartfon, tablet itp.),
 5. dostęp do Internetu,
 6. przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej.
 7. Sposób dostarczenia Treści cyfrowych będących przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych został wskazany odpowiednio w §4 ust. 2.
 8. Treści cyfrowe prezentowane w ramach oferty Serwisu mogą być ograniczone ilościowo, a dostęp do nich czasowo.
 9. Treści cyfrowe będące przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są dostarczane: w języku polskim, w postaci tekstu pisanego w formie, w formacie dla tekstu pisanego: pliki pdf obsługiwane przez Adobe Reader (version 7.0 i późniejsze).
 10. Zakres parametrów technicznych wymaganych dla poszczególnych Treści cyfrowych może się różnić, w zależności od ich zawartości. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi wszelkie informacje, celem umożliwienia skorzystania z usługi, w zakresie parametrów technicznych odbiegających od tych wskazanych w §9 ust.3.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością oprogramowania typu malware (np. wirusów komputerowych, szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania) lub typu spyware (oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie), a także możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł). Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku  zmiany  Regulaminu,  jego  doręczenie  Klientowi  odbywać  się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia zmienionego na stronach Serwisu. Zmiana Regulaminu daje Klientowi możliwość wypowiedzenia Umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawartych przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 5. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu, Umowy sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych jest prawo polskie.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2020.

Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów analitycznych, realizacji usług i bezpieczeństwa oraz reklamowych, z wykorzystaniem profilowania. Korzystając z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki pliki cookies będą automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Akceptuję
Zaloguj się
0